Lekser

Hvorfor har vi lekser?

Lekser skal være en del av elevenes læring. Læring har to aspekter: Forstå lærestoffet og øve og trene nok til stoffet blir en del av det man kan si at man kan og mestrer. Både hjem og skole har delansvar for begge aspekter. Men en viss arbeidsdeling er greit; Skolen tar hovedansvar for læringsdelen; for å gjennomgå nytt stoff og sørge for at elevene forstår. Så må hjemmet bidra til å sikre at det enkelte barn får nok trening til at stoffet sitter – at de får øvd seg nok.  Det er det rett og slett ikke nok tid til i løpet av skoleuken. Hvis barna skal få nok trening, ”overlæring” som det gjerne kalles i skolen, må hjemmet støtte barnet og sørge for at de får øvd seg nok og at leksene blir gjort og lærestoffet sitter. 

Leksene kan og bør være mer utfordrende for eldre elever enn for de yngste. Det hender de eldre elevene får oppgaver der lærestoffet ikke er ordentlig gjennomgått på skolen på forhånd, men da er dette gjort med hensikt, for at elevene skal starte en refleksjon før man samler tråder og drøfter videre på skolen senere.

Lekseplan for en uke, med noen dag-til-dag lekser

På Hasle får elevene ukeplan/ lekseplan som viser leksene for kommende uke. Men det beste er om elevene gjør leksene etter hvert, litt hver dag. For å unngå at elevene starter på lekser som ikke har vært gjennomgått på skolen, hender det derfor at lærere gir ut de aktuelle oppgavene etter hvert, gjennom uken.

Det er ikke særlig gunstig å gjøre alle ukens lekser for eksempel i helgen før uken begynner. Vi råder derfor foresatte og elever til å bestemme at lekser ikke kan gjøres etter den dagen de står oppført på lekseplanen, men at det er lov å ligge litt i forkant.

Leselekser må gjøres daglig, for å få jevnlig og nok trening. Minst 15, helst 30 minutter hver dag er anbefalt. Mengdetrening er avgjørende, også for eldre elever. Foreldre bør ”høre” elevene i leselekser, eller lese høyt med og for de minste hver dag.

Ulike barn, ulike lekser - Lekser og tilpasset opplæring

Leksene skal i hovedsak være trening i kjent stoff. Ulike barn trenger ulik trening. Derfor kan elever i samme klasse ha litt ulike lekser. Det er også grunnen til at vi ofte gir lekser som i seg selv er differensierende, som for eksempel: ”Les i boka di i 20 minutter”. Ulike elever leser i ulike bøker.

Tid

På Hasle skole regner vi med at leksene kan ta opp mot en halv time per dag inklusive leselekser, økende etter hvert,  gjennom året og gjennom skoleårene til opp mot 1 time på 7.trinn. Fram mot en varslet prøve eller i prosjektperioder, kan noe ekstra tid komme i tillegg for de eldste.

Hvis foresatte mener at eleven over tid bruker for mye eller veldig lite tid, bør man ta dette opp med lærer. Da bør leksemengden tilpasses bedre ift den enkelte, for å sikre en god opplæring og trening.  

Hvordan rettes lekser?

Leksenes hovedhensikt er læring. Retting og kontroll av lekser skjer i tråd med dette. I og med at lekser hovedsakelig skal sikre at læringen styrkes og at elevene får nok trening og øvelse i lærestoffet, er hovedhensikten oppnådd ved at de faktisk gjør leksene. Retting i tradisjonell forstand med rød penn, er ikke nødvendigvis det som fremmer videre læring. Forskning viser at det å øve mer er mer læringsfremmende enn det å rette feil man allerede har gjort. Vi retter derfor på læringsfremmende måter. Noen ganger vurderer vi med ”to stjerner og et ønske”: Lærer påpeker to ting som var bra og en utfordring som eleven kan prøve å forbedre neste gang. Andre ganger gjennomgår vi felles og lar elevene vurdere selv. Eller så kan f.eks. ortografiske feil i skrivearbeider tas inn i skriftformingsboka for videre trening, uten at de rettes på vanlig måte i boka der teksten er skrevet. Av og til kontrollerer bare lærer at leksene er gjort eller vi bruker læringspartner, slik at elevene sammen ser over besvarelsene. Slik varierer lærerne, ut fra sitt profesjonelle skjønn, hvordan oppfølgingen av leksene blir.  

Vurdering for læring - VFL

Hasle skole har ”Vurdering for læring” som et hovedsatsingsområde.

VFL dreier seg om ”formativ vurdering” – læringsfremmende ”underveisvurdering”.
Som regel skal læreren ha rollen som trener. Han eller hun hjelper barnet til å se områder som er gode og hvor veien går videre. Muntlig tilbakemeldinger er da ofte det beste. Bare av og til har læreren rollen som dommer i en sluttvurdering. Da vurderer lærer om elevene har nådd de fastsatte kompetansemålene. Da teller vi poeng på prøver og retter på tradisjonelt vis.

På Hasle prøver vi å bli stadig bedre til å formulere mål for læringsperioder og å klargjøre kriterier, slik at elevene våre er inneforstått med hva det vil si å oppnå læringsmålene.

Hva sier elevene våre?

Hvert år svarer våre elever på 5., 6. og 7.trinn på Elevundersøkelsen. Ingen elever på Hasle skole har de siste årene svart at de får for vanskelige lekser, eller lekser de ikke hadde forutsetninger for å mestre. Det forteller oss at vi er på rett spor. Derimot har noen svart at leksene var for lette, at de gjerne kunne hatt mer utfordringer. Derfor jobber vi stadig med å gi gode og passe utfordrende lekser.

Tilbud om leksetid på skolen

Alle trinn har tilbud om leksetid på skolen hver uke. Lærere og/ eller skoleassistenter er til stede og hjelper til. Vi minner likevel om at det er viktig at foresatte etterspør leksene og at man leser med egne barn hver dag, også de eldste. Det viser seg at særlig gutter kan stoppe opp i sin leseutvikling før de egentlig er blitt såkalte ”funksjonelle lesere”, dvs. omtrent på nivå med elever ved utgangen av 5.trinn. (jfr PISA-resultater 2013). Vi må sammen sørge for at alle Hasle-elevene blir gode og glade lesere! 

Foreldre engasjert i barnas læring

For at elevene skal oppfatte skole og læring som VIKTIG, er foresattes engasjement avgjørende. Gode arbeidsvaner innarbeides i skoleårene og skal vare livet ut. Det må vi sammen hjelpe barna med!