TIEY - begynneropplæring i lesing og skriving

Tidlig innsats Early Years (TIEY) er en del av Osloskolens Groruddalssatsing, men sprer seg nå til stadig flere osloskoler.

Early Years er en modell som brukes i Australia og på New Zealand for å forbedre elevenes grunnleggende ferdigheter. Metoden er svært systematisk og har som hovedprinsipp at alle elever skal få tilpasset opplæring.

Programmet består av fire viktige elementer:

 1. Læringsstasjoner i basen / klasserommet (Structured Classrom Program)
 2. "Ny Start" - intensiv individuell lese- og skriveopplæring (Additional Assistance - også kalt Reading Recovery (RR))
 3. Foreldreinnsats (Parent Participation)
 4. Etter- og videreutdanning for lærere (Professional Development for Teachers)

Stasjonene

Undervisningen er organisert i stasjoner der en av stasjonene er lærerstyrt. Her foregår læring av nytt stoff. Elevene får tett oppfølging, og læreren har gode muligheter til å kartlegge elevenes ferdigheter.

På de fire andre stasjonen arbeider elevene selvstendig eller får hjelp av hverandre. Her gis kun oppgaver elevene mestrer på egen hånd i områder hvor eleven trenger ytterligere trening og automatisering. I løpet av en arbeidsøkt er alle elevene innom alle fem stasjoner.

 • Lærerstyrt stasjon med ulike tema; ukas lyd/bokstav, veiledet lesing etc.
 • ABC - stasjon
 • Lesestasjon; fordypning i selvvalgte bøker.
 • IKT-stasjon; arbeid som støtter opp under ukas tema.
 • Formingsstasjon; finmotorisk trening
 • Bygge og konstruksjonsstasjon (i matematikktimer)

Ved å benytte denne metoden sikrer det lærer bedre oversikt over hver enkelt elevs faglige nivå samt at alle elever får ”nærkontakt” med læreren. forbindelse med metoden benyttes også ”veiledet lesing”, der elevene har leseopplæring i grupper ut i fra interesser og kompetanse.

Hvorfor TIEY?  

Elevene får tilpasset opplæring etter hvor de er i sin utvikling.

 • Alle får lik oppmerksomhet og mulighet for læring.
 • Alle får utfordringer.
 • Alle får bruke den tid de trenger.
 • De som trenger det får en NY START (individuelt kursprogram).

Elevene kommer til skolen med klare forventninger om at de skal lære. Ved å ta utgangspunkt i den enkelte elevs ferdigheter og legge opp undervisningen etter det, har vi større muligheter for at hver elev opplever mestring og kan utvikle et godt selvbilde. Dette vet vi er avgjørende for hvordan elevene lykkes i skolen.