Ordensreglement

         

HASLE SKOLES ORDENSREGLEMENT  
  Skolens ordensreglement har til hensikt å være et virkemiddel i arbeidet med   å sikre skolens elever et trygt og godt læringsmiljø, preget av trivsel, ro   og orden. Ordensreglementet gjelde både i skole- og AKS-tiden, på skoleveien   og på turer.
 
  Hasle skoles reglement er lik med Oslos, med enkelte lokale tillegg (kursiv skrift). Skoles ordensreglement   ble sist oppdatert og vedtatt av skolens Driftsstyre 26.10.2015.

 

Orden

Elevene skal

- møte presist

- møte forberedt til   opplæringen

- ha med nødvendig utstyr

- gjøre arbeid til rett tid og   overholde frister

- holde   orden

 

Oppførsel
 
Elevene   skal vise alminnelig god oppførsel, herunder

-          være til stede i opplæringen

-          behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i   skolehverdagen med respekt
  uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.

-          snakke høflig og vennlig om og til   andre

-          bidra til et godt læringsmiljø

-          rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte

-          følge skolens regler for melding av fravær

-          ta godt vare på skolens eiendeler

-          bidra til å ta vare på   uteområdene, herunder leker, utstyr, utemøbler og planter

-          vise nettvett og følge skolens regler for bruk av   mobiltelefoner, datautstyr og annet digitalt utstyr

-          Mobiltelefoner, og annet elektronisk/   digitalt utstyr, skal ligge avslått i sekken i skoletiden

-          følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr

-          ikke forlate skolens område i   skoletiden eller i avtalt AKS-tid. I spesielle tilfeller, kan foresatte
  gi skriftlig tillatelse til det, eller per mail til AKS/lærer

-          være ute i friminutt, og før og   etter skoletid

 

Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres

- å mobbe, krenke eller true andre

- å utøve eller true med fysisk   vold

- å fuske eller forsøke å fuske
  - å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre   rusmidler

- å bruke tobakk/snus
  - å ha med og/eller benytte farlige gjenstander

- å bruke lue, caps, hette,   el.l. inne

- å bruke plagg som helt eller   delvis dekker ansiktet

 

Ved brudd   på reglementet, følger Hasle skole retningslinjene for reaksjoner/ sanksjoner   som gjelder

for hele   Oslo. Se Utdanningsetatens hjemmesider.  

 

 

Robert Lalla, Sign                                                                                                                  Maria Tindberg, sign
 
Leder   Driftsstyret                                                                                                                  Rektor