Strategisk plan

Strategisk plan for 2019

Hasle skole har de siste årene stabilisert skolens faglige resultater på et høyt nivå. Det har vært arbeidet godt og systematisk, av et kompetent personale, for å få det til. Både skolen og AKS bidrar til de gode resultatene. 

I 2015-16 ble hele skolens personale skolert i DUÅ, de utrolige årene. Opplæringen hadde til hensikt å sikre god forståelse, og at ansatte har tilgjengelige «verktøy» til rådighet i møte med elever som strever og elever som utfordrer oss. Forutsigbarhet, tydelige forventninger og solid klasseledelse er nøkkelord. 

Store omstillinger de siste årene, ved deling, flytting og bussing, har vært utfordrende. I den årlige Elevundersøkelsen svarer elevene på Hasle heldigvis i all hovedsak at de trives og har det bra.

I august 2019 kommer vi «hjem», tilbake til nye Hasle skole. Vi skal reetablere oss på egen skole. Skolens satsingsområde for utviklingsarbeidet i 2019, vil derfor være å stabilisere et godt læringsmiljø med ro og orden, forutsigbarhet, inkludering, trygghet og trivsel for alle elevene våre. 

Det vil vi gjøre ved mange ulike tiltak; Sikring av forutsigbarhet og stabilitet, oppfølging av felles «standarder», skolering, veiledning av ansatte, elevmedvirkning og samarbeid med foresatte. 

Selv om faglige mål, som f.eks. «stabile og gode resultater» ikke tas med som et satsingsområde i 2019, fortsetter vi selvsagt å følge utviklingen nøye og vil bl.a. revidere skolens begynneropplæringsplan, utvikle oss videre ift bruk av digitale verktøy og utvikling av videre utvikling av våre lokale læreplaner.

Hovedsatsingen i 2018 var digitale verktøy - læringsbrett 1:1. Dette feltet videreutvikles også. Høsten 2018 har vi lært oss det tekniske og blitt kjent med mulighetene. I 2019 skal vi videre for å ta mulighetene enda bedre i bruk og utvikle praksis videre. 

Hasle skole er en tradisjonsrik og framtidsrettet skole - framoverlent i utvikling og med respekt for fortiden! 

Planen ble vedtatt av skolens driftsstyre 21.01.2019.