Strategisk plan

Strategisk plan for perioden er utarbeidet med utgangspunkt i Osloskolens strategiske mål for perioden og Hasle skoles prioritering av utviklingsområder for perioden. Mål og aktiviteter innen fokusområder for 2015 er fastsatt, risikovurdert og beskrevet. Fokusområdene for Hasle skole i 2015 er systematisk leseopplæring, ro og orden, tilpasset opplæring, kvalitet i opplæringen og aktivitetsskolen som læringsstøttende arena.  

 

Osloskolen – strategiske mål i brukerperspektivet.

I 2015-2018 arbeider Hasle skole med de strategiske områdene og målene for Osloskolen:

 • Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper er betydelig forbedret.
 • Flere elever skal fullføre og bestå videregående opplæring.
 • Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø, preget av ro og orden, fritt for mobbing og vold.
 • Alle elever i Aktivitetsskolen skal få et tilbud som støtter opp under skolens arbeid med ferdigheter og fag.

 

Med "grunnleggende ferdigheter" menes

 • Å kunne uttrykke seg muntlig
 • Å kunne uttrykke seg skriftlig
 • Å kunne lese
 • Å kunne regne
 • Å kunne bruke digitale verktøy

 

På Hasle skole har vi de siste årene arbeidet spesielt med

 • De grunnleggende ferdighetene – med vekt på regning/ matematikk i perioden 2013-14
 • TIEY og FAIF («Tidlig innsats, early years» og «Fagtekst i fokus»)
 • VFL – Vurdering for læring

 

I strategisk plan for 2014 vil lokalt fokusområdene for Hasle skoles utviklingsarbeid være:

 Systematisk leseopplæring

 • Skolen utvikler en felles og forpliktende plan med forventninger i begynneropplæringen 1.-2.trinn
  Skolen utvikler en felles og forpliktende plan for leseutviklingen gjennom skoleløpet fra 1.-7.trinn. 

 Tilpasset opplæring

 • Det skal være større grad av faglige utfordringer tilpasset den enkelte, også de sterke. Tilpasset opplæring prioriteres v ressursdisponering; av personalet, v innkjøp, v organisering av skoledagen og v kurs/ kompetansetilførsel.

 Ro og orden

 • Det skal være ro og orden i timene. Læringsøktene skal være preget av faglig fokus og struktur. Elevene kommer presis til timene.   

 Aktivitetsskolen som læringsstøttende arena i lesing og regning

 • Skolen deltar i prosjektet Lesing og regning i Aktivitetsskolen og driver utviklingsarbeid med lese- og regneaktiviteter innen Mat & Helse, Digital Lesekrok, Ekstra leksehjelp og ABall; Ballek med regning.

 Kvalitet i opplæringen

 • Skolen gjennomgår og kvalitetssikrer at de sentrale kompetansemålene gjenspeiles presist i IUP-verktøyet for skriftlig vurdering.

 

Områder som videreføres og styrkes

 • Sikre fortsatt god opplæring i og bruk av de grunnleggende ferdighetene i alle fag
 • Videreføre matematikksatsing fra tidligere, m fortsatt overvåking av resultatutviklingen, kursing og erfaringsdeling
 • Sikre videre implementering av skolens årshjul for kartlegging og prøver, og systemer for forberedelse og oppfølging av disse.
 • IKT-trapp – forventninger per trinn
 • Felles standarder for kvalitet og samspill – bl.a. v seminar med felles skolering ift å møte elever med adferdsutfordringer.