Læringsbrett 1:1

ipad og bøker

I løpet av skoleåret 2018-2019 har alle elevene på skolen fått hvert sitt læringsbrett (iPad) som de bruker både på skolen og har med seg hjem for lekser. På 1. trinn har elevene først fått med seg læringsbrett hjem etter nyttår. 

På Hasle skole er vi alltid på jakt etter god og tidsriktig læring som gir innsikt og forståelse. Vi bruker både bøker og læringsbrett i undervisningen på Hasle, i tillegg til alt annet som f.eks. samtaler, uteskole og lek. Vi bruker ipad til det den er best til, særlig bruker vi såkalte produksjonsapper. Vi skriver fortsatt også for hånd! 
Med læringsbrett er elevene mer aktive og samarbeidende og det er lettere for lærerne å tilpasset opplæring til den enkelte. Elevene opplever mestring og er veldig motiverte.  

Før elevene fikk med seg læringsbrett hjem, har alle klasser vært gjennom opplæring med "kjøreregler" for hvordan den skal behandles og hvordan man skal bruke den sikkert. På skolen håndhever vi reglene strengt og elevene er veldig flinke til både å følge reglene og å ta godt vare på læringsbrettet sitt. 

Om nettfilter og sikkerhet hjemme

Osloskolen venter på tydeligere nasjonale føringer/retningslinjer før de beslutter om det skal etableres løsninger for filtrering. Kompetansemiljøene i Norge har tradisjonelt vært skeptiske til bruk av filter, men nå har Kunnskapsdepartementet gitt Utdanningsdirektoratet (UDIR) i oppdrag å utarbeide nasjonale retningslinjer for barnehage- og skoleeiere om skjerming mot alvorlig skadelig innhold på digitale enheter. Osloskolen er i dialog med direktoratet om det pågående arbeidet. Akkurat nå har Osloskolen en pilot gående med et utvalg av iPadskolene, hvor iPadene har aktivert et nettfilter. Erfaringer fra disse skolene, vil være en viktig del av kunnskapsgrunnlaget før det tas en beslutning om alle skoler skal aktivere nettfilter for alle elever i Oslo.

Det kan være greit å vite at nettilgangen i Osloskolen er beskyttet av et nasjonalt filter som vedlikeholdes av Kripos. Tilsvarende filter benyttes også av de fleste internettleverandører i Norge. Dette filteret blokkerer bl.a. tilgang til innhold med seksuelle overgrep mot barn. Mer informasjon om dette filteret er tilgjengelig her https://www.politi.no/rad/overgrep-mot-barn/internettfilter

Den viktigste måten å hindre barn i å oppføre seg uheldig på internett er å lære dem opp i nettvett og trygg bruk av nett. Vi snakker selvfølgelig mye om nettvett med alle elever som bruker iPad i undervisningen. Vi følger med på at elevene ikke bruker iPadene på uønsket vis, mens de er på skolen. Dersom dere opplever at elevene bruker nettet på skolen til noe uønsket, gi oss beskjed.

Det er mulig for foresatte å aktivere barnefilter i private nett (wifi) hjemme, som elevene bruker på fritiden, men det er opp til den enkelte familie. I tillegg kan evt. også elevenes tilgang til private nett begrenses til visse perioder av dagen, for eksempel til tidspunkter hvor de foresatte er tilstede. Hvordan dette gjøres, vet internettleverandøren deres. (Det er mye informasjon om dette på internett.)

Vi oppfordrer alle foresatte til å snakke med elevene om nettvett hjemme også, slik at de opplever at alle voksne rundt dem er opptatt av at de skal bruke internett på en trygg måte.

Hasle skoles iPad-satsing Info til FAU okt 2018