Våre verdier

Barn hopper paradis.

GLEDE OG MOTIVASJON

På Hasle skole ønsker vi å stimulere elevenes utforskertrang, læringslyst og læringsglede. Ved god tilrettelegging skal elevene få utfordringer slik at de, hver for seg og sammen, opplever mestring og stadig utvikling. Hasle skole skal bidra til å bygge den grunnmuren elevene trenger for videre læring og utvikling i livet.

 

HELE MENNESKET

På Hasle skole arbeider vi for at elevene skal utvikle seg godt både faglig og sosialt. Skolen skal bidra til at elevene utvikler ulike deler av seg selv og får variert erfaring og kompetanse. Nysgjerrighet, kritisk tenkning, kreativitet og skaperglede er kjernebegreper i Hasle skoles virksomhet.

 

TRIVSEL OG TILHØRIGHET

På Hasle skole arbeider vi for at hver enkelt elev skal oppleve tilhørighet; i klasssen, på AKS, til trinnet og til hele skolen. En trygg og god skolegang gir glede i seg selv og er det beste utgangspunktet for videre læring og utvikling. På Hasle skole arbeider vi for at elevene skal oppleve, og selv bidra positivt til å utvikle vennskap, samhold, anerkjennelse, respekt og omsorg for andre.