FAU

Blant foresatte er det valgt et arbeidsutvalg (FAU) som primært skal fremme foreldrenes felles interesser og bidra til at elever og foresatte tar aktiv del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.

FAU skal:

 • skape et godt forhold mellom det enkelte hjem og skole
 • legge til rette for en god informasjonsflyt mellom FAU, foreldre og skole
 • legge forholdene til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene
 • skape kontakt mellom skolen og lokalmiljø
 • utarbeide innspill som bør tas opp i driftstyret
 • bidra til holdningsskapende arbeid

Hver klasse velger 2 klassekontakter før forrige skoleår er avsluttet. Den ene deltar i FAU, og den andre tar ansvaret for aktiviteter i klassen, er kontaktperson for klassens lærer samt er varamedlem i FAU. FAU består av en representant fra hver klasse.

FAU konstituerer seg selv og har to representanter til skolens driftsstyre med en bindingstid på to år. Det velges to vararepresentanter for leder og nestleder i driftstyret.
FAU ønsker å ha et åpent og aktivt forhold til foreldrene og setter pris på innspill til saker. 

FAU konstituerer seg selv ved å velge:

 • leder for 1 år
 • nestleder for 1 år
 • kasserer for 1 år
 • sekretær for 1 år
 • AKS kontaktperson for 1 år

Kontaktadressen til FAU: haslefau@gmail.com

Valgte representanter inneværende skoleår: Se oversikt i referat

Foreldremøter

Samarbeid mellom skole og hjem er i følge læreplanverket et gjensidig ansvar.
Hver klasse har foreldremøter minst to ganger i skoleåret. På foreldre-møtet blir foresatte informert om bl.a. undervisningsopplegg og klassemiljø.

Foreldremøtet diskuterer også hvordan foresatte kan engasjeres i klassens og skolens arbeid og bidra til et positivt klasse- og skolemiljø. Klassekontakter velges enten på foreldremøtet på våren eller på første foreldremøte om høsten. Klassekontaktene skal orientere om FAUs arbeid på foreldremøtene

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

 • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
 • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
 • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
 • Les mer om Oslo KFU