Elevrådet

Elevrådet skal fremme de fellesinteresser medlemmene har som elever i skolen og føre videre arbeidet til klasserådet for å skape et godt lærings og skolemiljø.

Til hjelp for elevrådet utpeker rektor en elevrådskontakt blant lærerne, som skal bistå elevrådet i deres arbeid. Inneværende skoleår er inspektør Margrethe Ingwardo elevrådskontakt.

Klasseråd

Hver klasse har et klasseråd. Elevrådsmedlemmene følger opp saker fra sine klasser i elevrådet. På barnetrinnet disponeres timer til klasse- og elevrådsarbeid lokalt fra timerammen for ulike fag og aktiviteter. Det skal brukes 40 årstimer på småskoletrinnet og 75 timer på mellomtrinnet til klasserådsarbeid.