LK20 på Hasle

LK20

SLIK HAR VI ARBEIDET:
På Hasle skole startet arbeidet med LK20, eller Fagfornyelsen, i skoleåret 2019-20 med verdigrunnlaget, de overordnede føringene og de nye begrepene. I arbeidet med verdigrunnlaget i LK20 deltok alle skolens ansatte og elevene, ved Elevrådet. "Våre verdier" er et resultat av denne prosessens, og det er vi stolte av.

I skoleåret 2020-21 har skolens pedagogiske personale arbeidet videre med begrepene dybdelæring, tverrfaglige temaer, kjerneelementene, kritisk tenkning, hensikten med fagene, kompetansebegrepet og innholdet i opplæringen ved fagplanene.  Dette skal vi arbeide videre med skoleåret 2021-22.

SKOLEÅRET ER DELT I SEKS PERIODER
På Hasle har vi delt skoleåret i seks perioder, der hver av de tre tverrfaglige temaene særlig skal være framtredende i to perioder hver. De tverrfaglige temaene som skal prege periodene er: Demokrati og medborgerskap, Folkehelse og livsmestring og Bærekraftig utvikling. Arbeidet med elevenes sosiale kompetanse er knyttet til hver av de seks periodene, med felles fokusområder for hele skolen, med stikkord som f.eks. "Vennskap og inkludering".  

 

FELLES ÅRSPLAN FOR SKOLEN SKAL SIKRE KVALITET OG PROGRESJON
For å sikre god og systematisk opplæring og god progresjon gjennom barneskolen, har vi på Hasle utarbeidet en stikkordmessig, felles årsplansmatrise, alle trinn og alle fag, der vi angir tema (f.eks. livet i bekken) og hvilke kompetansemål, kjerneelementer og grunnleggende ferdigheter som skal ha fokus i perioden.
Kompetansemålene i LK20 er større, videre og mindre spesifikke enn slik det var i LK06. Elevene skal utvikle kompetansen over tid, er tanken. Derfor er det ekstra viktig å sikre god progresjon og ha en felles tanke for hele skolen. "Baklengs planlegging" blir enda viktigere enn tidligere. God innsikt i hensikten med faget eller temaet skal hjelpe elevene å forstå hvilken kompetanse som er forventet at den enkelte utvikler etter hvert.


VIDERE ARBEID MED LK20 PÅ HASLE
Selv om "grunnmuren" er på plass, er det mye som gjenstår for virkelig å sette LK20 ut i livet. Høsten 2021 tar skolen i bruk våre felles utarbeidede årsplaner for alvor. Da skal stikkordene fylles med innhold, sammenhengen mellom fag og temaer skal tydeliggjøres og det videre utviklingsarbeidet i skolens personale fortsetter. Det blir spennende!