Permisjonsreglement

Hasle skole følger Oslo kommunes reglement for permisjon i grunnskolen. Det er assisterende rektor som behandler alle permisjonssøknader. Det er viktig at dere søker skolen om permisjon før dere bestiller billetter eller legger planer for andre aktiviteter. Det innvilges ikke permisjon for mer enn 10 skoledager pr. skoleår.

Svar på søknaden om permisjon er et enkeltvedtak. Vedtaket kan påklages med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet. En eventuell klage må være skriftlig begrunnet, og sendes skolen for videre saksgang.

Du finner søknadsskjema og mer informasjon om å søke permisjon på Oslo kommunes nettsider