Ordensreglement

Hasle skole

Formål:
Reglementet skal bidra til at elevene i Osloskolen har et trygt og godt skolemiljø, som skaper trivsel, inkludering og gir et godt grunnlag for læring.

Virkeområde:
Reglementet gjelder i skoletiden når skolene har ansvar for elevene. Det vil si i alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel i leirskoler og på andre turer i skolens regi.
Reglementet kommer også til anvendelse utenfor skoletiden forutsatt at elevenes oppførsel har tilstrekkelig tilknytning til skolen, herunder situasjoner der elever krenker hverandre og det fører til at de ikke har det trygt og godt på skolen.

Hensynet til elevens beste og elevenes rett til å bli hørt:
I alle saker som behandles etter dette reglementet, skal hensynet til elevens beste være et grunnleggende hensyn. Skolen skal også ivareta elevens rett til å bli hørt.

Regler for orden -

Elevene skal 

 •  møte presis
 •  følge skolens regler for melding av fravær
 •  møte forberedt til opplæringen
 •  ha med nødvendig utstyr
 •  gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
 •  holde orden

Regler for oppførsel

Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder

 • være til stede i opplæringen
 • være ute i friminutt, og før og etter skoletid
 • behandle, også på digitale medier, medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen høflig, vennlig og med respekt uansett kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering m.m.
 • bidra til et godt skolemiljø
 • rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
 • ta godt vare på utstyr og inventar, skolebygget, uteområdene og skolens eiendeler
 • vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr
 • På Hasle skal mobiltelefoner ligge avslått i sekken og mobilklokker skal være i skolemodus (ikke brukes til annet enn klokke i skoletiden)
 • følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr

Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres

 • å mobbe eller på andre måter krenke andre, også ved krenkende språk og uttrykk
 • å utøve eller true med fysisk vold
 • å fuske eller forsøke å fuske
 • å forlate skolens område i skoletiden
 • å ha med og/eller benytte farlige gjenstander
 • å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Inndragning av gjenstander

Ulovlige gjenstander vil bli inndratt og normalt overlatt til politiet, evt. til foresatte.

Gjenstander (eksempel mobiltelefoner og nettbrett) som brukes i strid med det lokale ordensreglementet, kan midlertidig inndras. Det samme gjelder dersom eleven har med seg gjenstander som etter dette reglementet, ikke aksepteres.

Reaksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel

På Hasle skole kan følgende reaksjoner benyttes ved brudd på reglene for orden og oppførsel:

 • samtaler med eleven, evt sammen med foresatte i mer alvorlige tilfeller.
 • muntlig og skriftlig melding til foreldre/foresatte
 • pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for, etter avtale med foresatte
 • I tilfeller der elever har mobbet, krenket, truet eller brukt vold mot andre, kan skolen, ved rektor, bestemme at det settes inn spesielle tiltak rundt den/ de som har krenket andre. (Se Udir > bruk av nødverge)
 • bortvisning fra undervisningen for en opplæringsøkt, men ikke mer enn to klokketimer (oppll. § 9A-11) – (sosiallærer/ leder tar denne avgjørelsen – foresatte varsles)
 • bortvisning for resten av dagen ( § 9A-11) – (rektor tar denne avgjørelsen i alvorlige tilfeller – foresatte henter eleven på skolen)
 • midlertidig eller permanent skolebytte (oppll. § 8-1) – (Utdanningsdirektøren tar denne avgjørelsen – i svært alvorlige tilfeller – mobbing/ krenkelser eller andre alvorlige brudd på ordensreglement, gjentagelse over tid)
 • Eleven plikter å overholde ilagte reaksjoner. Ved manglende overholdelse kan eleven ilegges nye reaksjoner.
 • Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt.

Anmeldelse av straffbare forhold

 • Skolen vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet.
 • For mindre alvorlige forhold vil skolen foreta en konkret vurdering av om anmeldelse er hensiktsmessig.
 • Skolen vil vurdere bruk av gjenopprettende prosess i regi av konfliktrådet.

Vi viser for øvrig til Osloskolens felles ordensreglement