Godt skolemiljø!

Hasle skoles arbeid for en skole der alle trives, føler seg trygge og blir inkludert, følger tre spor:

  1. Generelt arbeid for et godt og trivelig skolemiljø (se årshjul i orange boks til høyre. Planen skal revideres noe etter erfaringene i skoleåret 2016-17)
  2. Intern plan med prosedyre for hvordan ansatte skal møte ulike utfordrende situasjoner, av alvorlig eller mindre alvorlig karakter. Prosedyren sier noe om hvem som skal involveres, kontakten med hjemmet, hvilke tiltak og eventuelle sanksjoner som kan og bør iverksettes, osv.
  3. Prosedyre for hvordan skolen håndterer situasjonen når vi har mistanke eller avdekker at elever ikke har det bra på skolen eller har opplevd ulike former for krenkelser, som mobbing, trakassering eller diskriminering. Hvem gjør hva? Kontakt med foresatte, plan for tiltak og avtaler om oppfølging.


Opplæring

Skoleåret 2015-16 hadde skolen særlig fokus på å utvikle vår kompetanse ift å kunne avdekke "skjult" mobbing. Dette ble det dessuten arbeidet godt med i alle klasser og på foreldremøter. Skoleåret 2016-17 fikk skolens ansatt en grundig opplæring i DUÅ - De utrolige årene. I skoleåret 2017-18 skal skolen, i tillegg til videre utvikling av de to foregående skoleårenes satsinger, skal nytt og skjerpet regelverk med økt krav til aktivietsplikt implementeres.


Hva bør du gjøre hvis du eller ditt barn opplever krenkelser, mobbing eller utestenging? 

På tross av både gode hensikter og gode rutiner, hender det dessverre at vi voksne, både hjemme og på skolen, kan overse, overhøre og av og til ikke forstå alvoret i et barns situasjon. Hvis foresatte skulle oppleve at rutiner ikke har blitt fulgt eller en bekymring ikke har blitt behandlet godt nok fra skolens side: TA KONTAKT med skolens ledelse, evt. direkte med rektor, som har det overordnede ansvaret for at alle elevene har det bra og opplever et godt lærings- og skolemiljø.