Godt skolemiljø!

Slik jobber vi på Hasle skole for et godt og trygt skolemiljø

 

1: FOREBYGGE VED TRIVSEL OG STRUKTUR I HVERDAGEN

Vi skaper trygghet, fellesskap og tilhørighet i hverdagen ved bl.a.

 •  Vi bygger fellesskap gjennom både faglige og sosiale fellesskapsbyggende aktiviteter i hverdagen, i fysisk aktivitet og lek, gjennom å oppleve ting og ha det moro sammen, i klassen, på trinnet og på hele skolen.
 •  God struktur på skolen, på trinnet og i klassen, gode felles rutiner og klare regler gir elevene forutsigbarhet, som bidrar til trygghet og ro.
 •  Et godt samarbeid hjem/skole og foresatte imellom, i klassen, på trinnet og for hele skolen, og FAUs arbeid, styrker "vi-følelsen" og er trivselsskapende. Sammen arbeider vi for alle elevenes trivsel og læring.

 

2: SYSTEMATISK ARBEID MED FELLES TEMAER GJENNOM ÅRET

Alle klasser har fokus på ulike temaer gjennom året og følger "Godt skolemiljø, årshjul for Hasle skole."  Klikk her for årshjul 2020/21

Elevrådet og skolens plangruppe har utarbeidet årshjulet, med innspill fra skolens miljøutvalg, SMU. Elevene er aktivt med i planlegging og gjennomføring av hver periode. Temaene er disse:

 •   Regler: Klasseregler, skoleregler, arbeidsro
 •   Inkludering: Hyggelige ord til hverandre
 •   Respekt: Kroppsspråk, språkbruk, nettvett
 •   God orden: Ansvar for å ta godt vare på utstyr, møbler og bygninger
 •   Omsorg: Vennskap, positiv adferd, ros
 •   Arbeidsro og tidsbruk
 •   Vennskap og inkludering: også med språkbruk og kroppsspråk
 •   Fair Play: også med språkbruk, kroppsspråk og ros

 

3: HVIS UØNSKEDE HENDELSER OPPSTÅR

Hvis ansatte på skolen har informasjonom at elever blir mobbet, krenket, utestengt eller på annen måte ikke har det trygt og fint på skolen, har skolen faste prosedyrer vi arbeider etter for å avdekke og forsøke å rette situasjonen. Eleven som ikke har det bra, skal høres. Det skal også den eller de som utsetter andre for negativ adferd. Foresatte på begge sider av en slik situasjon informeres. Det kan være at ansatte selv observerer, eller at skolen får informasjon fra foresatte eller elever forteller selv.

Eleven selv og foresatte samarbeider med skolen om tiltak som man tror vil bedre situasjonen. Tiltakene følges opp over noe tid, og endres eventuelt, til saken avsluttes.

 

REGELVERK OG RETTIGHETER

Å ha det trygt og godt på skolen er en rettighet alle elever har. Det er den enkelte elevs opplevelse av hvordan de har det på skolen som er avgjørende. I opplæringsloven § 9a-2 står det at elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Hvis ansatte ved skolen har mistanke om, eller kjennskap til, at en elev blir utsatt for krenkende ord, mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal vedkommende undersøke saken med en gang, og ledelsen skal varsles. Alle ansatte på skolen har en plikt til å bidra til at elevene har det trygt og godt på skolen.

 

Hva bør foresatte gjøre hvis man oppdager at eget barn ikke har det bra og føler seg utrygg?

På tross av både gode hensikter og gode rutiner på Hasle skole, hender det dessverre at vi voksne, både hjemme og på skolen, kan overse, overhøre og av og til ikke forstå alvoret i et barns situassjon. Hvis foresatte skulle oppleve at barnet ikke har det bra på skolen, ikke har det trygt og godt, opplever krenkelser eller mobbing eller utestenging, TA KONTAKT med kontaktlærer, evt sosiallærer eller evt. direkte med assisterende rektor eller rektor, som har det overordnede ansvaret for et godt lærings- og skolemiljø på Hasle skole.

Dette gjelder også dersom det er ditt eget barn som oppfører seg dårlig mot andre. Et godt samarbeid mellom hjem og skole vil i begge tilfeller være viktig for at vi skal klare å snu en situasjon og et samspill som ikke skal aksepteres og som kan være ødeleggende for begge.

 

Dette skal skolen gjøre dersom barnet ditt ikke opplever en trygg og god skolehverdag

 • Ta opplevelsen til barnet ditt på alvor
 • Ta ansvar for kontakt med foreldre til de som er involvert
 • Undersøke saken. Eleven skal bli hørt.
 • Lage en skriftlig plan med tiltak for hvordan barnet skal ha det trygt og godt på skolen. Planen skal drøftes med foresatte.
 • Følge opp planen og se om tiltakene fungerer, i dialog med foresatte og barnet. De tiltakene man blir enige om, må få litt tid til å virke, gjerne tre uker. Så møtes man og drøfter hvordan det går. Dersom barnet fortsatt ikke har det bra, skal tiltakene videreføres, eller endres.
 • Avslutte planen når barn og foreldre opplever skolemiljøet som trygt og godt.

Hvis du opplever at skolen ikke tar saken på alvor eller ikke følger opp, kan du melde saken til Fylkesmannen. Barneombudet har en egen mal/skjema der du kan fylle inn din klage. Fylkesmannen vil kun behandle saken dersom dere i forkant har tatt saken opp med skolen/ rektor.

Dersom fylkesmannen kommer til at skolen ikke har gjort det de skal, kan Fylkesmannen i et enkeltvedtak bestemme hva skolen skal gjøre for å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø.

Oslo har et eget mobbeombud som er en uavhengig person barn og foreldre kan kontakte, og få bistand og rådgivning fra.

 

Har du mobbet andre?

Du har også rett til å bli hørt. Av og til sårer man andre fordi man selv er såret eller sint, og det utvikler seg til å bli noe mer fordi de voksne ikke klarer å stoppe det og man selv ikke vet hvordan. Andre ganger har man vært tilstede i en mobbesituasjon uten å ha gjort noe for å stoppe det, eller man har sagt noe man mente på tull, som har krenket en annen. Det at man ikke selv synes man mobber, betyr ikke at det ikke er mobbing. Om du er i tvil om du har mobbet noen, må du snakke med en voksen du stoler på. Du har rett til å få hjelp, selv om du kanskje har gjort noe du angrer på.

 

Ansatte har plikt til å følge med

I Oslo ble det i 2017 innført en skjerpet aktivitetsplikt for alle ansatte. Dette innebærer at alle ansatte har plikt til å følge med på om elevene har det trygt og godt, og at de aktivt skal gjøre en innsats for å avdekke mobbing. Det er skolens ledelse som skal sørge for at plikten blir ivaretatt, og de skal ha gode rutiner for dette. Aktivitetsplikten betyr at skolens ansatte skal følge med, observere og lytte til elevstemmen i det daglige, i alle faglige og sosiale aktiviteter. Skolene har et spesielt ansvar for å ivareta elever med en egen sårbarhet. Skolene må sørge for at alle ansatte er kjent med hva aktivitetsplikten betyr og skolens rutiner for å avdekke mobbing må inngå i skolens handlingsplan.

På Hasle har vi gjennomgang av regelverket med alle ansatte hver høst, og en særlig opplæring av nyansatte.

 

Trenger du hjelp eller mer informasjon?

 • Nullmobbing.no
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen har laget en brosjyre til foreldre: Stopp mobbingen – gode  råd til foreldre
 • Barneombudet har god informasjon om mobbing og elevenes rettigheter.
 • På slettmeg.no kan du få hjelp til å fjerne ting på nettet.
 • På nettstedet brukhue.com finner du gode råd til barn og foreldre om nettmobbing.

 

 

Les mer utfyllende informasjon fra Utdanningsetaten i Oslo Kommune her; 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/elevenes-velferd/mobbing-i-skolen/

Skolens arbeid for et trygt og godt skolemiljø

Nytt regelverk om skolemiljø og mobbing