PPT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er et tilbud for alle Oslos elever, og skal hjelpe barn, ungdom og voksne som strever i utviklingen, eller som er i en vanskelig opplåringssituasjon.

For å bli utredet av PPT må eleven og/eller foresatte henvende seg til skolen, som henviser til PPT.

Les mer om spesialundervisning og PPT på Oslo kommunes nettsider.

Kontaktperson PPT seksjon for barnetrinn er:
Kristine Tveiten 
kristine.tveiten@ude.oslo.kommune.no

Vi har også en logoped er også tilknyttet Hasle skole gjennom PPT:
Bushra Rekabi 
bushra.rekabi@osloskolen.no

Årsaker for henvisning til PPT kan være mange og sammensatte:

  • Mistanke om forsinket utvikling
  • Språk- og kommunikasjonsvansker
  • Lærevansker
  • Fagvansker
  • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
  • Atferdsvansker
  • Sosiale og emosjonelle vansker
  • Funksjonshemming